fbpx

Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

  Regulamin

  Regulamin


  Sklep Internetowy Makazek dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
  przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne
  dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich
  miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.


  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży w ramach sklepu internetowego
   prowadzonego przez firmę MAKAZEK (NIP 5342629152 REGON: 387448054)
  2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu
   internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
   jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest
   udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego
   w przyszłości.
  3. Sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz
   przedsiębiorców.
  4. Dla potrzeb stosowania i interpretacji Regulaminu, poniższe określenia oznaczają:
   1) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93
   ze zm.);
   2) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu
   Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu
   niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
   (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
   3) Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
   Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
   wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od
   Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
   informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
   4) Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą
   ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
   5) Regulamin – niniejszy dokument;
   6) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
   dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   7) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
   konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
   8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
   2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze
   zm.);
   9) Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza
   zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
   sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, zmierzające
   bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  5. Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim.
  6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
   postanowień niniejszego Regulaminu jest Makazek. Dane osobowe przetwarzane są w
   celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności
   opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest
   dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych
   usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania
   danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług
   drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży
   produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Makazek, a w
   przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi
   newslettera.
  7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do dostępu do
   treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
   prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
   przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   zajmującego się ochroną danych osobowych.

   ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system
   teleinformatyczny Klienta dostęp do sieci Internet;
  9. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie
   każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
   systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i
   modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom stosowanie
   właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
  10. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
   własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej
   Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy,
   logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w
   sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą
   Sprzedawcy.
  11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami
   prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet
   zasadami.
  12. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zakazane jest dostarczanie przez
   Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym treści
   propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
   prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od
   jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe
   funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
   ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne.
   Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów
   sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na
   stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej,
   reklamowej lub promocyjnej.

   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  13. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz
   Zamówienia
  14. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez
   Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym.
   Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych
   kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie
   Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”
   – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
   danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
   informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu
   Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
   Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
   pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
   kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
   Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
  15. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
   charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
   pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
   jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  16. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej
   na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
   przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.
  17. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
   nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
   wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
   żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  18. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
   złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
   Internetowym.
  19. Sklep Internetowy ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia
   Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie może być jednak złożone
   przez Klienta i Umowa Sprzedaży może być zawarta także na inne prawem
   przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty
   elektronicznej lub telefonicznie.
  20. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
   polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
   przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
   dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
   wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na
   stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
   wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  21. Obowiązuje następująca procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie
   internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
   1) zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
   złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym;
   2) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
   jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
   Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
   Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
   Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
   oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
   oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
   powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
   Sprzedawcą;
   3) utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
   Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
   Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której
   mowa w pkt 2 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
   zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  22. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
   Sprzedaży:
   1) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   MAKAZEK
   97 1160 2202 0000 0004 7806 0745

   2) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media
   – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
   internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na
   stronie internetowej https://bluemedia.pl/
  23. Termin płatności:
   1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
   albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
   terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;


   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
  24. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
   inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
   pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
   informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w
   tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  25. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   Przesyłka przez paczkomaty Inpost
  26. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie
   danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
   przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
   najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych.
   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
   kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
   Sprzedawcy.
   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży.

   REKLAMACJA PRODUKTU
  27. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad
   fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest
   pełnowartościowy. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy
   z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
   Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
  28. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego
   Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
   Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany
   produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na
   niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu
   rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od
   dnia wydania produktu Klientowi.
  29. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy
   reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu.
   Zaleca się dokładne opisanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
   reklamacji, w szczególności rodzaju i daty powstania wady rodzaju wady, żądania
   Klienta w tym zakresie – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
   Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
   Sprzedaży – oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
   przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymagania mają
   charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
   pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  30. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu
   niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
   Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo
   złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
   obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
   kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  31. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
   niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
   otrzymania wezwania przez Klienta.
  32. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej .
  33. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
   Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w pkt 6.1 powyżej.

   DANE OSOBOWE
  34. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w
   tym Usługobiorców korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca.
  35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania
   zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
   Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych.
  36. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na
   poniższych podstawach prawnych:
   1) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna
   przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym
   ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania
   danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w
   przypadku założenia przez Usługobiorcę takiego konta) oraz zapewniania innych
   funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu
   w ramach zawartej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust.
   1 lit. b RODO);
   5) rozpatrywania reklamacji Usługobiorców dotyczących usług świadczonych drogą
   elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   6) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z
   realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usłogodawcy (np. za
   pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu),
   co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna
   przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   7) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na
   odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami
   Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi
   prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania
   danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   8) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w
   celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
   roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna
   przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   9) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie
   uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
   ust. 1 lit. f RODO);
   10) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu
   przez Usługobirców, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także
   rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego
   pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa
   prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   11) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i
   wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i
   preferencji konkretnych Usługobiorców, co stanowi prawnie uzasadniony interes
   Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   12) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
   Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   13) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i
   rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca
   2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r.
   o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
   RODO);
   14) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby
   wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na
   Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes Usługodawcy
   (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   15) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera –
   jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji
   handlowych drogą elektroniczną;
  37. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartych
   Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres
   świadczenia usług Sklepu przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług
   drogą elektroniczną, a ponadto:
   1) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych
   powyżej;
   2) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił
   Usługodawcy lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym
   Usługobiorca) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej;
   3) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
   szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków
   związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74
   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
   4) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcy przed organami
   administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych
   osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim
   spoczywających;
   5) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i
   udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z
   zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
   6) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia
   sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;
   7) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji
   (stwierdzonej przez Usługodawcy) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za
   zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
  38. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Usługobiorcy, prawo skorzystania
   ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj.
   prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania,
   usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a
   także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach
   przewidzianych w przepisach RODO.
  39. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcy w celu realizacji
   prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f
   RODO), każdemu Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo do wniesienia
   sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną
   sytuacją.
  40. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
   prowadzeniu marketingu bezpośredniego Usługodawcy, w tym profilowania, będą
   przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę
   przetwarzania. Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo złożenia
   sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu
   bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
  41. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcy danych osobowych za zgodą
   wyrażoną przez Klienta (w tym Usługobiorcę), każdej osobie przysługuje prawo
   wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez
   wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed
   cofnięciem zgody.
  42. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
   1) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia
   i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy
   sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres
   zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu.
   Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia
   zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania
   numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy
   towaru za pośrednictwem kuriera,
   2) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w
   celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na
   odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres
   zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych
   informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu
   od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może
   uniemożliwić zwrot należności,
   3) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w
   celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę
   niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
   numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi
   Usługodawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
   4) pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
  43. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedwcę przysługuje
   prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do
   organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  44. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
   przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w
   zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
   niniejszego Regulaminu.
  45. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego
   Regulaminu:
   1) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu
   internetowego oraz
   2) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na
   podany przez niech adres.
  46. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, zawierać będzie zestawienie zmian
   wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni
   od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Usługobiorca posiadający Konto nie
   wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym
   fakcie Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania
   powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy
   prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
  47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
   powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
   cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
   (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) i przepisy ustawy o prawach konsumenta z
   dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy
   powszechnie obowiązującego prawa.
  48. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na
   podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa
   jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma
   miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:
   a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym
   konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
   b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw
   z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
   Wzór formularza odstąpienia od umowy
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   – Adresat:
   – Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
   sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło
   polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
   – Data zawarcia umowy()/odbioru()
   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   – Adres konsumenta(-ów)
   – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   – Data
   (*) Niepotrzebne skreślić

  X